Avantprojecte de Llei de foment de l’ecosistema d’startups

El Ministeri d’Economia i Empresa va llanár, fins el passat divendres 25 de gener de 2019, una Consulta Pública prèvia a l’elaboració del text de l’avantprojecte de “Llei de foment de l’ecosistema d’startups” ( disponible aquí), permitint presentar al·legacions als agents de l’ecosistema emprenedor – no només les startups sinó també les grans empreses que interactuen amb elles-, incloent incubadores, programes d’acceleració i, a la part inversora, crowdinvestors, venture capital firms o business angels. L’objectiu d’aquesta consulta ha estat, segons manifesta el Ministeri, recaptar la opinió dels operadors i del públic per a poder establir “un entorn normatiu en el que la gestació i desenvolupament de les iniciatives d’alt component innovador obtinguin un resultat exitós, independentment dels factors econòmics, socials o geogràfics en que tinguin el seu origen i situar, d’aquesta manera, a Espanya en l’avantguarda europea de l’emprenedoria, la generació d’ocupació i el creixement econòmic sostenible”.

Per a això, a continuació s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu, una sèrie de qüestions principals que aquesta Consulta Pública ha sotmès a opinió de ciutadans i entitats:

  • La delimitació conceptual de les startups, per a centrar l’objecte d’aplicació de les particularitats i excepcions normatives que es creïn per a aquestes, i així, dotar-les de seguretat jurídica.
  • Accés dels emprenedors al finançament, i en particular, quins haurien de ser els requisits, incloent de solvència tècnica i econòmica, que haurien de complir els operadors, inversors privats o business angels, així com quines millores haurien de preveure’s del marc regulador o del finançament participatiu (crowdfunding) que poguessin afavorir el desenvolupament de les startups.
  • La identificació de les deficiències de l’ecosistema emprenedor espanyol, així com els elements necessaris per a convertir-lo en un vertader ecosistema innovador, determinant quines són les barreres legals, administratives i de finançament, entre altres elements, que tenen les startups.

Reconeixent l’impacte d’aquesta nova normativa a l’ecosistema emprenedor espanyol, des d’AUGUSTA ABOGADOS, com agents especialitzats en el sector, també hem participat i respòs a l’anteriorment esmentada Consulta Pública, aprofitant la nostra experiència en l’assessorament continuat a un important número de startups i inversors del sector.