FLASH MERCANTIL – Obligació d’identificació del titular real en els comptes anuals

OBLIGACIÓ D’IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REAL: EL NOU REQUISIT EN LA DOCUMENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

D’acord amb l’aprovació i entrada en vigor de l’Ordre Ministerial JUS/319/2018 de dia 21 de març (“Ordre Ministerial”), s’aproven els nous models per a la preparació dels comptes anuals d’aquelles entitats obligades a la seva presentació i publicació. En virtut d’aquesta Ordre Ministerial, s’introdueixen determinades modificacions en la documentació per a la presentació dels comptes anuals, essent la més rellevant l’obligació d’incloure un document que identifiqui al/s titular/s real/s de cada societat. L’esmentat document serà preceptiu per tots aquells comptes anuals objecte de presentació en el Registre Mercantil corresponents a exercicis tancats amb posterioritat al dia 1 de gener de 2017.

Les altres dues (2) modificacions introduïdes per l’Ordre Ministerial en els formularis de presentació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 són: (i) el canvi en les indicacions pel càlcul de les societats que poden fer ús del model “abreujat” i (ii) la facultat de les societats, en la presentació del model “normal”, d’incorporar un informe sobre informació no financera separadament de l’informe de gestió.

A efectes recordatoris…

El terme “titular real” fa referència a aquella/es persona/es física/ques que en darrer terme posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot d’una societat, o bé que ostentin el control, directa o indirectament, de la gestió de la societat.

En els casos en que no sigui possible la identificació del “titular real”, seran considerats “titulars reals persones físiques assimilades” els membres de l’òrgan d’administració de la societat.

Els aspectes més rellevants a tenir en consideració per a la presentació d’aquest nou document són els següents:

  • Totes les societats que dipositin els seus comptes anuals en el Registre Mercantil estan obligades a incloure la identificació del titular real en la documentació que presentin (“Declaració de Titularitat Real“), independentment del format en que es formulin; és a dir, “normals”, “abreujats” i “de pimes”.
  • Les societats cotitzades, per motius evidents, estan exemptes de la presentació d’aquesta Declaració de Titularitat Real; no estant-ho aquelles societats que cotitzin en el mercat alternatiu borsari ni tampoc les filials de les societats cotitzades.
  • El document de Declaració de Titularitat Real ha d’incloure’s, obligatòriament, en els formularis normalitzats de presentació dels comptes anuals individuals de les societats i no en els comptes consolidats que, en el seu cas, es puguin presentar.
  • El document de Declaració de Titularitat Real haurà d’emplenar-se en els comptes anuals a presentar relatius als exercicis tancats amb posterioritat a l’1 de gener de 2017 (no resultant preceptiu per comptes anuals que es corresponguin amb exercicis anteriors a l’esmentada data).
  • De conformitat amb el que s’indica a l’Ordre Ministerial, una vegada presentat el document de Declaració de Titularitat Real per primera vegada, únicament resultarà precís incloure’l en la documentació dels comptes anuals d’exercicis posteriors quan s’hagi produït algun canvi en el/s titular/s real/s de la societat.
  • A l’empara d’allò previst en l’Ordre Ministerial, l’emplenament de la Declaració de Titularitat Real únicament l’hauran de realitzar aquelles empreses el titular real de les quals sigui una o més persones físiques (ja sigui directa o indirectament); podent remetre’s als llibres del propi Registre Mercantil aquelles societats que no tinguin titular real i, per tant, hagin d’omplir l’epígraf relatiu a “titulars reals persones físiques assimilades”.
  • El document de Declaració de Titularitat Real hauria d’estar inclòs en la documentació generada pels programes oficials (per aquells comptes que es presentin de forma telemàtica o en suport digital (CD)). No obstant, suggerim que, per les presentacions que es realitzin en format paper, es revisi aquesta circumstància doncs, a dia d’avui, alguns models oficials no inclouen l’esmentat document (en aquest cas, poden trobar el document de la referida declaració en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicat el dimarts dia 27 de març de 2018).
  • La presentació dels comptes anuals individuals sense el document de Declaració de Titularitat Real serà objecte de qualificació defectuosa pel Registre Mercantil.

Aquest requeriment d’informació addicional contingut a l’Ordre Ministerial és una conseqüència de la implementació de les mesures adoptades per la Unió Europea en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015 relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer pel blanqueig de capitals o finançament del terrorisme (“Directiva”). Aquesta Directiva determina que cadascun dels Estats Membres haurà d’assegurar-se que les dades relatives a la titularitat real de les persones jurídiques consten en un registre de caràcter públic.

Fins aleshores, la normativa prèvia europea emesa amb el mateix propòsit havia estat transposada a Espanya amb la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i amb el Real Decret 304/2014, de 5 de maig, pel que s’aprovà el Reglament de la citada Llei 10/2010, mitjançant els quals s’obliga a Notaris i Registradors a identificar els titulars reals de les societats en l’exercici de les seves funcions. No obstant, no s’ha de confondre l’obligació que duen a terme els notaris i registradors (mitjançant les conegudes “Actes de Titularitat Real”, que s’hauran de continuar atorgant) amb la nova obligació introduïda per l’Ordre Ministerial, doncs a aquesta última han de donar compliment directe les societats en la presentació dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil.

Amb aquesta nova implementació es pretén donar accés a la informació sobre el titular real a (i) les autoritats competents i les unitats d’informació financera, a (ii) les entitats obligades, i a (iii) tota persona o organització que pugui demostrar un interès legítim. La Directiva estableix que aquells que es trobin sota l’epígraf anterior podran tenir accés, com a mínim, a determinada informació (i.e.: nom i cognoms, mes i any de naixement, nacionalitat i país de residència del titular real, així com la naturalesa i l’abast de la participació real).

A dia d’avui, resulta incerta la implementació de la mesura i l’abast del que ha sigut exposat anteriorment, en particular, l’accés de tercers que acreditin un interès legítim a la informació relativa al titular real. En aquest sentit, el passat dilluns dia 7 de maig, el Consell General del Notariat i la patronal CEPYME van interposar, conjuntament, un recurs contenciós-administratiu davant l’Audiència Nacional (“Recurs CA”) sol·licitant, com a mesura cautelar, la suspensió de la referida Ordre per considerar que la divulgació del titular real suposa “un atemptat seriós al dret a la intimitat de petits i mitjans empresaris” tenint, segons la seva opinió, “un gravíssim impacte” i sotmetent als empresaris a “riscs gratuïts”. Addicionalment, s’afegeix com a motiu al recurs que, en l’actualitat, ja existeix una base de dades notarial on s’emmagatzemen les dades relatives a la titularitat real.

A la referida interposició del Recurs CA, el Col·legi de Registradors ha defensat que (i) els hi correspon a ells la custòdia de la informació de titularitat real (a l’empara de l’Ordre Ministerial i d’acord amb que seran els Registradors els que advertiran de la concurrència, en el seu cas, de l’interès legítim al·legat pels tercers), i que (ii) els registres espanyols es troben degudament equipats amb programes d’intercomunicació d’informació amb la resta de registres europeus, circumstància que, en la seva opinió, afavorirà la cooperació en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

No obstant l’anterior, i a l’espera de la resolució del Recurs CA per part de l’Audiència Nacional, indiquem que l’obligació de presentar la Declaració de Titularitat Real introduïda per l’Ordre Ministerial continua plenament vigent, el que implica que les societats que presentin comptes anuals relatius als exercicis tancats amb posterioritat a l’1 de gener de 2017 hauran de complir amb aquesta.

Si està interessat a llegir l’article complet, pot descarregar-se l’arxiu PDF des d’aquí.

Autores: Ariadna Maese Molina y Ana Martínez Bonet.