Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Laboral.

Donem resposta a les necessitats jurídiques de l’empresa

Els nostres serveis en l’àrea laboral estan orientats a l’assessorament integral a l’empresa en les qüestions i aspectes jurídic-laborals i de Seguretat Social que sorgeixen tant en la seva activitat habitual com en les operacions i transaccions especials en les quals es veuen involucrades.

Així mateix, quan resulta necessari, assessorem en els processos de reestructuració que precisen els nostres clients, aportant la nostra experiència tant en processos de negociació col·lectiva amb els agents socials i amb l’administració laboral, com en processos concursals seguits en instància judicial.

Tenim una àmplia experiència en els següents àmbits:

 • Redacció de contractes d’alta direcció i de directius de rang mitjà
 • Elaboració i/o revisió de plans d’incentius, retribucions variables, plans d’stock options i/o long-term incentives, compromisos per pensions i plans de compensació flexible
 • Tramitació i negociació d’acomiadaments individuals objectius i expedients de regulació d’ocupació i assessorament general en processos de reestructuració
 • Expedients de suspensió temporal d’ocupació
 • Acomiadaments disciplinaris i altres sancions
 • Assistència en procediments de modificació substancial de condicions de treball per movilitat geogràfica
 • Assistència i defensa legal del client davant reclamacions judicials i administratives en l’ordre social i contenciós administratiu laboral
 • Assistència i defensa del client en tot tipus d’actuacions davant la Inspecció de Treball
 • Elaboració i negociació de convenis col·lectius, acords d’empresa i reglaments de política interna (Codis de Conducta)
 • Assessorament integral (i.e. laboral, estrangeria, fiscal i Seguretat Social) en processos d’expatriació (Expatriates Desk)
 • Assessorament general sobre obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals i assistència en processos d’accidents de treball greus o molt greus
 • Assessorament en matèria de cotitzacions, bonificacions i incentius a la contractació, enquadrament de socis i administradors
 • Assessorament en l’elaboració, negociació i implantació de plans d’igualtat
Back to Top