Derogat l’acomiadament objectiu per absentisme

Al BOE de 19 de febrer de 2020 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors. El referit Reial Decret-Llei entra en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOE. És a dir, el dia 20 de febrer de 2020.

Descarregar PDF