La nova obligació de les grans empreses a divulgar informació no financera

A pocs dies (i hores) del canvi d’any, el passat 29 de desembre de 2018 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat la llei que incorpora a Dret espanyol la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014. Aquesta transposició, materialitzada en la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol d’Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat, ve a introduir alguns canvis rellevants en la regulació de les societats de capital.

El principal objectiu de la esmentada Directiva consisteix en assegurar que els Estats membres de la Unió disposin de mitjans adequats i eficaços per a la divulgació de la informació no financera per part de determinades empreses. Segons la Directiva, les empreses obligades deuran facilitar, en el seus comptes anuals de cada exercici, la informació adequada sobre aquells aspectes respecte dels que, per raó de la seva activitat empresarial, existeix la probabilitat de materialitzar certs riscos amb greus efectes sobre el mercat o la societat. No obstant, donada la càrrega administrativa addicional que suposa aquesta obligació, aquest deure no es aplicable a tota societat, eximint de la esmentada obligació a petites i mitjanes empreses, segons es troben definides per l’article 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2013.

En conseqüència, la nova Llei 11/2018 estableix que les societats de capital espanyoles obligades a formular l’Informe de Gestió deuran elaborar i facilitar en aquest informe un estat amb la informació no financera o bé un informe separat amb aquesta informació, sempre que durant dos exercicis consecutius reuneixi, com a mínim, dos dels tres requisits següents:

  • Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20 milions d’euros;
  • Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions d’euros;
  • Que la mitjana de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 250.

Sumats a aquests requisits, la societat deurà formular l’estat d’informació financera si també reuneix el requisit de que la mitjana de treballadors empleats durant l’exercici social sigui superior a 500. Aquests requisits son igualment aplicables a aquelles societats que estiguin obligades a formular comptes consolidats.

En cas de que es compleixin els requisits anteriorment definits, els comptes anuals de la societat obligada, bé consolidades o bé individuals, hauran de contenir informació no financera necessària per a comprendre l’evolució, resultats i situació de la societat o grup de societats així com el seu impacte en l’àmbit mediambiental, social, al respecte dels drets humans, en la lluita contra la corrupció així com relatives al personal i a les mesures adoptades per afavorir la igualtat de tracte i oportunitats, entre altres qüestions. Tot això podrà ser inclòs en el propi informe de gestió dels comptes anuals o mitjançant un informe separat, explícitament identificat con a punt separat en l’ordre del dia i aprovat en l’acta de la Junta General.

Com hem observat, les petites i mitjanes empreses estaran exemptes de formular aquest informe sobre informació no financera. No obstant, en cas de que una societat dominat d’un grup de societats sigui, al mateix temps, depenent d’un grup més gran, aquesta societat estarà igualment exempta de la obligació de formular l’informe sempre que aquesta i les seves dependents siguin inclosa en l’informe de gestió consolidat d’una societat dominat superior que si que compleixi amb aquesta obligació.

Aquesta nova obligació de formular un informe d’informació no financera en els comptes, tant individuals com consolidades, serà aplicable per als exercicis socials iniciats a partir del 1 de gener de 2018. Addicionalment, el còmput dels dos exercicis consecutius en els que deuen complir-se els requisits per a que sigui aplicable aquesta obligació seran els iniciats a partir del 1 de gener de 2018 i l’immediatament anterior. Això implica que el pròxim exercici 2019, les societats que ja vinguessin reunint aquests requisits estaran obligades a elaborar el referit informe.