Mesures extraordinàries adoptades en l’àmbit processal i concursal a causa del COVID-19

El darrer 14 de març, per mitjà del Reial Decret 463/2020, va ser declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel qual, en la seva disposició addicional segona es va acordar la suspensió de tots els termes i terminis previstos en les lleis processals en tots els ordres jurisdiccionals, a excepció, d’aquelles actuacions i procediments declarats urgents (especificats a l’apartat 2. i 3. de la mencionada disposició addicional 2ª) o aquelles actuacions o procediments la continuïtat de les quals fos expressament acordada pel jutge o tribunal competent a fi d’evitar perjudicis irreparables als drets i interessos legítims de les parts en el procés.

A més, a la seva disposició addicional quarta es preveu la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de les accions i drets durant la vigència de l’estat d’alarma.

El període de duració de la suspensió va unida a la vigència de l’estat d’alarma que, inicialment, es va declarar per quinze dies naturals i que, amb tota probabilitat, es prorrogarà quinze dies naturals més, és a dir, fins a l’11 d’abril de 2020.

Certament, el mateix dia 14 de març la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va acordar la suspensió i, per tant, l’ajornament, de totes les actuacions judicials que haguéssin estat prèviament programades, excepte aquelles declarades urgents.

Consegüentment, a data d’avui, tota activitat judicial, a excepció d’aquella declarada urgent, ja sigui legal o expressament així considerada pels jutjats o tribunals està suspesa mentre segueixi vigent l’estat d’alarma.

Aquestes mesures tenen afectació directa en l’àmbit concursal al resultar d’aplicació a tots els procediments concursals en tràmit i a les actuacions judicials a practicar als mateixos.

Més endavant, per mitjà del Reial Decret 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en concret, en el seu article 43 s’han establert les següents mesures concretes en l’àmbit concursal:

  • Suspensió del deure de sol·licitar el concurs.

Es suspèn el deure del deutor que es trobi en estat d’insolvència (ja sigui actual o imminent) de sol·licitar el concurs voluntari en el termini de dos mesos que estableix l’article 5 de la Llei Concursal, mentre romangui l’estat d’alarma actual.

  • Concurs necessari

No s’admetràn durant l’estat d’alarma les sol·licituts de concurs necessari. Aquestes sol·licituds únicament s’admetràn transcorreguts dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Si durant aquest període s’hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, s’admetrà la sol·licitud de concurs voluntari amb preferència a la sol·licitud de concurs necessari.

  • Preconcurs a través de la comunicació prevista a l’article 5 bis de la Llei Concursal.

Durant la vigència de l’estat d’alarma es suspèn igualment el deure de sol·licitar el concurs d’aquelles persones físiques o jurídiques que haguéssin presentat la comunicació regulada a l’article 5 bis de la Llei Concursal (l’anomentat preconcurs), tot i que venci el termini legal establert al mencionat article 5 bis de la Llei Concursal.

Aquestes mesures es complementen mitjançant l’acord adoptat pel Consell General del Poder Judicial, de 18 de març, pel que s’estableix que durant l’estat d’alarma només podràn presentar-se escrits processals vinculats a actuacions judicials urgents i sempre a través de LexNET.

Tanmateix, s’acorda extendre l’abast de la suspensió dels terminis processals declarat pel RD 463/2020, amb caràcter general, a aquells terminis legalment establerts pel compliment d’obligacions legals amb projecció processal i, en particular, als que regeixen per a la presentació de sol·licitud de concurs, tal i com es va declarar a l’article 43.1 del RDL 8/2020.

Descarregar notícia completa en format PDF.