¿Exigència de garantia per litigar als ciutadans de UK?

Recents resolucions de tribunals d’Estats membres de la UE s’estan plantejant l’exigència a demandants del Regne Unit (però també d’altres estats fora de la UE) d’una garantia per a les costes i despeses que puguin produir-se en els litigis que iniciïn en un Estat membre, sempre que no tinguin béns en aquest Estat. En concret, diverses resolucions emeses per Tribunals d’Alemanya i Àustria ens demostren la possibilitat que la cautio iudicatum solvi torni a introduir-se gradualment en alguns ordenaments jurídics europeus en l’etapa post Brexit. Aquesta nota analitza aquestes recents resolucions i presenta un possible escenari d’aplicació d’aquesta garantia a l’Estat espanyol.

Exigència de garantia per despeses judicials a demandants del regne unit