Novetats EU dret patrimonial i de família

Amb data d’avui, 29 de gener de 2019, s’aplica en pràcticament la seva totalitat el Reglament (UE) 2016/1103 de 24 de juny de 2016, pel qual s’estableix una cooperació reforçada en l’àmbit de la competència, llei aplicable, el reconeixement i l’execució de resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials.

Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament es fa un pas més cap a la “europeïtzació” del dret privat i s’atorga major seguretat jurídica tant a particulars com a l’empresa quant als efectes patrimonials derivats del matrimoni.

El present reglament regula la competència judicial, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials. S’exclouen entre altres, les qüestions fiscals, successions, capacitat jurídica, obligacions d’aliments, etc.

COMPETÈNCIA:

Una de les finalitats més importants del Reglament consisteix a possibilitar que diferents procediments connexes es tramitin davant els òrgans jurisdiccionals del mateix Estat membre, per exemple el Jutjat competent per a tramitar una successió per causa de mort també podrà resoldre sobre la liquidació del règim econòmic matrimonial relacionat amb aquesta successió. (arts. 4 a 19)

LLEI APLICABLE:

Es tracta d’un Reglament d’aplicació universal, és a dir, la llei que es determini d’acord amb el mateix, s’aplicarà encara que no sigui la d’un Estat membre. S’admet la llibertat d’elecció de la llei aplicable (arts. 20 a 35) si bé subjecta a certs requisits de forma i contingut. A falta d’elecció de llei per les parts, el Reglament determina una llista de punts de connexió estructurats en cascada, que garanteix la previsió per als cònjuges i per a tercers.

L’àmbit d’aplicació de la llei aplicable al règim econòmic matrimonial regula entre altres coses la classificació dels béns durant la vigència i després del matrimoni, la responsabilitat per deutes de l’altre cònjuge, etc.

RECONEIXEMENT, FORÇA EXECUTIVA I EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS:

Les resolucions dictades en un Estat membre seran reconegudes en els altres Estats membres sense necessitat de seguir cap procediment. Les resolucions dictades en un Estat membre i que siguin executòries en aquest Estat s’executaran en un altre Estat membre quan, a instàncies de qualsevol part interessada, s’hagi declarat que posseeixen allí força executiva de conformitat amb el procediment previst en els articles 44 a 57.

DOCUMENTS PÚBLICS I TRANSACCIONS JUDICIALS: Els documents públics expedits en un Estat membre tindran en un altre Estat membre el mateix valor probatori que en l’Estat membre d’origen, o l’efecte més semblant possible, sempre que això no sigui manifestament contrari a l’ordre públic (ordre public) de l’Estat membre de què es tracti.

Les persones que desitgin utilitzar un document públic en un altre Estat membre podran sol·licitar a l’autoritat que hagi formalitzat el document públic en l’Estat membre d’origen que empleni el formulari previst d’acord amb el procediment consultiu a què es refereix l’article 67, apartat 2, especificant el valor probatori que el document públic assorteix en l’Estat membre d’origen.