Suspensió de terminis processals, administratius, de prescripció i caducitat

En relació amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (d’ara endavant, RD 463/2020) i posterior normativa de desenvolupament i interpretació, es declaren suspesos els terminis processals, administratius, de prescripció i caducitat; interessant destacar el següent:

SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCESSALS – RD 463/2020. Disposició Addicional Segona.

S’acorda declarar la suspensió i interrupció dels terminis processals en la totalitat dels ordres jurisdiccionals.

El còmput dels terminis suspesos procedirà a reprendre’s en el moment en el qual s’acordi la suspensió del RD 463/2020 o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Sense perjudici de l’anterior, el jutge o tribunal podrà acordar la pràctica de qualsevol actuació judicial que es consideri necessària per a evitar que es causin perjudicis irreparables a les parts.

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS – RD 463/2020. Disposició addicional tercera.

Es declaren suspesos i interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, reprenent-se el seu còmput quan perdi vigència el RD 463/2020 o qualsevol de les seves pròrrogues, excepte que s’acordin mesures d’ordenació i instrucció, de forma motivada, que evitin perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment, sota la seva avinença o estant conforme que no se suspengui el termini.

Sense perjudici de les mesures adoptades en el RD 463/2020, és rellevant destacar que l’AEAT no considera aplicable tal suspensió aplicable als terminis per a presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions, els quals es mantenen.

SUSPENSIÓ DE TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT – RD 463/2020. Disposició addicional quarta.

Se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret estant vigent el RD 463/2020 o qualsevol de les seves pròrrogues.

EXCEPCIONS

Acord de 16 de març de 2020, del Ple del Tribunal Constitucional, en relació amb la suspensió dels terminis processals i administratius durant la vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Es podran continuar presentant recursos i altres escrits, que afectin els diferents processos constitucionals o administratius, a través del Registre electrònic.

Acord de 13 de març de 2020, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial.

En general s’exceptuen de la suspensió, aquelles actuacions judicials que, de no practicar-se, poguessin causar perjudici irreparable a l’interessat, l’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables i els processos en els quals s’al·legui vulneració de drets fonamentals i que siguin urgents i preferents.

En l’ordre jurisdiccional penal, la suspensió no afectarà els procediments d’habeas corpus, als internaments urgents de l’article 763 LEC, a les actuacions de guàrdia en els jutjats de violència sobre la dona, en particular assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de protecció a la dona i menors, a les actuacions amb el detingut i unes altres que resultin inajornables i, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.

En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, tampoc afectarà la suspensió a les autoritzacions d’entrada sanitàries, urgents i inajornables, drets fonamentals la resolució dels quals tingui caràcter urgent, mesures cautelarísimes i cautelars que siguin urgents, i recursos contenciosos-electorals.

En l’ordre jurisdiccional social, s’exceptuen la celebració de judicis declarats urgents per la llei i les mesures cautelars urgents i preferents, així com els processos de EREs i ERTEs.

Finalment, el Registre Civil haurà de parar esment permanent durant les hores d’audiència. I, en particular, haurà d’assegurar l’expedició de llicències d’enterrament, les inscripcions de naixement en termini peremptori i la celebració de matrimonis de l’article 52 CC.

FORMA EN LA QUAL HAURÀ DE PROCEDIR-SE EN EL MOMENT QUE PERDI VIGÈNCIA LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PREVISTOS PEL RD 463/2020

D’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, es reprendrà el còmput dels terminis en el moment en què perdi vigència el reial decret citat o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

D’acord amb el que es disposa en l’informe de la Subdirecció General dels Serveis Consultius de l’Advocacia General de l’Estat, de data 20 de març de 2020, “els terminis procedimentals als quals es refereix -l’apt. 1° de la DÓNA 3a del RD 463/2020- queden suspesos en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, reprenent-se pel període que restés quan desaparegui aquest estat d’alarma, inicial o prorrogat, sense que en cap cas tornin a començar des de zero. És a dir, es “reprenen” però no es “reinicien”. Atès que, com ha quedat dit, s’està en presència de càrregues per als interessats, aquests van tenir la facultat d’emplenar el tràmit de què es tractés abans de la declaració de l’estat d’alarma, i aquests dies que van deixar passar no es recuperen ja, sense perjudici que, quan acabi aquest estat excepcional, tornin a tenir la possibilitat d’emplenar el tràmit en el temps que els restés abans de l’expiració del termini”.

Descarregar notícia completa en format PDF.